Valoda:

Visi kategorijas punkti

MyTicket.lv - CONTROL

1. LEJUPIELĀDĒJIET UN INSTALTĒJIET LIETOTNI MYTICKET-CONTROL ANDROID ierīcē (šajā rindā noklikšķiniet uz iezīmētā lietojumprogrammas nosaukuma)

2. ATVĒRT LIETOTNI VIEDTĀLRUNĪ

3. AUTORIZĀCIJA LIETOTNĒ

IEVADĪT DATUS NO KASIERA PERSONĪGĀ KABINETA (LIETOTĀJVĀRDS UN PAROLE), ATRODAS ORGANIZATORA PERSONAS DATOS VIETNĒ MYTICKET.LV

4. PASĀKUMA IZVĒLE

IZVĒLAMIES PASĀKUMA DATUMU UN IZVĒLAMIES NEPIECIEŠAMO PASĀKUMU

5. LIETOTNES IESTATĪJUMI1.VALODAS IZVĒLE

2. IESLĒGT LUKTURĪTI LABĀKAI SKENĒŠANAI TUMŠĀ TELPĀ

3. SKENĒŠANAS VEIDS (AUTOMĀTISKAIS / MANUĀLĀ REŽĪMĀ)

6. BIĻEŠU SKENĒŠANA

A. Biļete pareiza B. Biļete jau ir skenēta C. Biļete nav atrasta

7. SKENĒŠANAS PROCESS

Manuālais režīms:

1. pavērst kameru pret BIĻETES KODU

2. ekrānā parādīsies informācija par biļeti

3. lai turpinātu nākamo biļešu skenēšanu, nospiest ekrānā pogu TURPINĀT

Automātiskais režīms:

1. pavērst kameru pret BIĻETES KODU

2. ekrānā parādīsies informācija par biļeti

nākamās biļetes skenēšana sāksies pēc trīs sekundēm (šai laikā var izmantot arī pogu TURPINĀT)

Vispārējie nosacījumi

Vispārējie nosacījumi, kas piemērojami attiecībā uz Organizatoru Interneta vidē MYTICKET.LV

1. Pasākumu biļešu tirdzniecības nolūkā Interneta lapā www.myticket.lv Organizators, Interneta lapas īpašnieks un administrators MIT SIA, reģistra kods 40203194336, adrese – Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004, noslēdz līgumu par Interneta lapas izmantošanu, kurā precīzi tiek noteikti pušu pienākumi.

2. Šie vispārējie nosacījumi attiecas uz visiem līgumiem, kas noslēgti starp Organizatoru un kompāniju MIT, turklāt nesaskaņu gadījumā starp vispārējo nosacījumu un līguma noteikumiem par spēkā esošiem uzskatāmi līguma noteikumi.

3. Šajos vispārējos nosacījumos izmantotie jēdzieni – tādi kā Pasākums, Organizators, Pircējs, Biļete, Interneta lapa, Pārdošanas līgums - Biļešu Pircējiem tiek paskaidroti interneta lapas www.myticket.lv lietošanas nosacījumos un arī tiek piemēroti attiecībā uz vispārējiem nosacījumiem.

4. Kompānija MIT, izmantojot Interneta lapu www.myticket.lv, nodrošina iespēju noslēgt līgumus par Pasākuma biļešu pārdošanu (biļešu pārdošana pircējam) starp Organizatoru un Biļetes Pircēju.

5. Kompānija MIT, kā starpnieks pārdošanas līguma (biļešu pārdošana) noslēgšanā, neatbild par saistībām pret Organizatoru un Biļešu Pircējiem vai trešo personu, kas radušās tiesisko attiecību ietvaros, kuras radušās, pamatojoties uz pārdošanas līgumu (iegādātās biļetes). Kompānija MIT nekādā gadījumā neatbild par Organizatora saistībām, kas radušās Biļetes iegādes rezultātā, pret Pircēju – tādām kā Pasākuma norise, tā pārcelšana, satura mainīšana un citi gadījumi.

6. Biļešu pārdošanai, izmantojot Interneta lapu www.myticket.lv, Organizators iesniedz lūgumu Pasākuma biļešu tirdzniecības starpniecības līguma noslēgšanai ar kompāniju MIT. Ja kompānija MIT šaubās par lūgumā sniegtajiem datiem vai, ja šie dati sniegti nepilnā apjomā, Organizators apņemas pēc kompānijas MIT pirmā pieprasījuma iesniegt dokumentētus apliecinājumus, kas apstiprina Pasākuma norises apstākļus (apstiprina līgumus par Pasākuma norises vietas nomu, līgumus par pieteikto mākslinieku dalību Pasākumā utt.).

7. Pēc līgumu noslēgšanas par Biļešu tirdzniecību Organizators iegūst tiesības izmantot Interneta lapu www.myticket.lv Biļešu tirdzniecībai. Biļetes iegādes īstenošana, izmantojot Interneta lapu, tiek uzskatīta par pārdošanas līguma noslēgšanu starp Organizatoru un Pircēju, un kompānija MIT uzskatāma par noslēgtā pārdošanas līguma starpnieku. Kā starpnieks kompānija MIT nekādā gadījumā neatbild par Pasākuma norisi, kā arī par tā satura atbilstību reklāmai.

8. Pārskatāmas informācijas iegūšanai par starpniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar pārdošanas līgumu noslēgšanu, kompānija MIT izveido Organizatoram infotehnoloģiskas iespējas, uz kuru bāzes Organizators iegūst piekļuvi informācijai par Biļešu pārdošanu.

9. Organizators apņemas izpirkt visas biļetes, ja Pasākums tiks atcelts, kā arī, ja būtiski mainīsies uzstājošos mākslinieku saraksts, un Pircējs vēlēsies šī iemesla dēļ atdot Biļeti atpakaļ, kā arī, ja tiks mainīta Pasākuma norises vieta un vēlēsies šī iemesla dēļ atdot Biļeti atpakaļ.

10. Pasākuma atcelšanas gadījumā Organizators apņemas nekavējoties publicēt informāciju par Biļešu atdošanu kompānijas MIT Interneta lapā (www.myticket.lv) Pasākuma reklāmā, kā arī citos veidos šo informāciju darīt zināmu sabiedrībai.

11. Organizators piekrīt kompānijas MIT nosaukuma izvietošanai uz biļetēm, kas tiek ģenerētas pēc iegādes, kā arī informācijas publicēšanai par kompāniju MIT Pasākuma reklāmā sabiedrībai. Reklāmas apjomi un veidi apspriežami atsevišķi.

12. Organizators apņemas Pasākuma biļešu tirdzniecībai neizmantot citus starpniekus tirdzniecības līgumu noslēgšanas ziņā.

13. Organizators akceptē oriģinālas, izdrukātas vai elektroniskas biļetes, kas nopirktas, izmantojot MIT Interneta lapu (www.myticket.lv), vai MIT tirdzniecības vietās uz vietas pirms Pasākuma sākuma, un nodrošina iekļuvi Pasākumā pēc Biļešu uzrādīšanas.

14. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā puses neatbild par Līguma pārkāpšanu saskaņā ar kārtību, kāda noteikta Saistībtiesiskā likuma 103. p.

15. Šie vispārējie nosacījumi ir spēkā līdz kompānijas MIT grozījumu ieviešanas tajos. Vispārējo nosacījumu grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža Internetā.

16. Noslēdzot līgumu par starpniecības pakalpojumu Biļešu tirdzniecības līgumu noslēgšanā, kompānija MIT piekrīt Organizatora vispārējiem nosacījumiem.

17. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas Jaunajā Šķīrējtiesā, reģistrācijas numurs: 40003989876, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu.